Smögens öråd

Smögens öråd bildades den 2 februari 1999. Örådet är ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan för föreningar och församlingar, som verkar på Hasselösund och Smögen. I styrelsen ingår representanter från ett antal av öns föreningar. Dessutom finns ungdomar, föräldrar och sommarboende som adjungerade ledamöter.

Örådets uppgift är att främja goda sociala levnadsförhållanden för befolkningen i ett långsiktigt perspektiv samt att bevara och utveckla Smögens och Hasselösunds unika livsmiljö.