Smögens öråd

Smögens öråd bildades den 2 februari 1999. Örådet är ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan för föreningar och församlingar, som verkar på Hasselösund och Smögen. I styrelsen ingår representanter från ett antal av öns föreningar. Dessutom finns ungdomar, föräldrar och sommarboende som adjungerade ledamöter.

Örådets uppgift är att främja goda sociala levnadsförhållanden för befolkningen i ett långsiktigt perspektiv samt att bevara och utveckla Smögens och Hasselösunds unika livsmiljö.

Följande föreningar och församlingar finns med i Smögens öråd:

Smögens Hembygdsförening
Smögens IF
Equmeniakyrkan Smögen
Smögens församlingshemsförening
Föreningen Hållö Fyr
Hållö Kapellförening
PRO Smögen
Sjöräddningen Smögen
Smögens Jaktvårdsförening
Föreningen Smögengården
Utpost Hållö
Gamla Hasselösunds intresseförening
Ängebackens kranförening
Smögen Yacht Club
Länuddens södra sjöbodar